daşmaq

daşmaq
f.
1. Kənarlarından çıxaraq ətrafı basmaq (su haqqında). Kür daşmışdır. – Bulandı dəryalar, həm daşdı sular; Qaynaqsız bulaqlar çaya dönübdür. Qur.. Çaylar daşıb sel olsun; Taxıllar tel-tel olsun. M. Ə. S..
2. Qabın tutumundan çox olduğuna görə kənarlarından aşıb tökülmək. Qoyun, quzu bir-birinə qarışar; Qulplu qazanlardan qatıqlar daşar. S. V.. // Bərk qaynayaraq köpüb, qabarıb qabın kənarlarından axıb tökülmək (mayelər haqqında). Süd daşır. Samovar daşdı.
3. məc. Bir şeyin çoxluğunu, bolluğunu bildirir (bu mənada çox vaxt «aşıb-daşmaq» şəklində işlənir).
4. məc. Coşmaq, qızışmaq, hiddətlənmək, son dərəcə acıqlanmaq (bəzən «coşub-daşmaq» şəklində işlənir). Şişman adam coşdudaşdı, ağzı köpüklənərək: – Bu sözün sənə neçəyə mal olacağını bilmirsən, – <dedi> A. Ş.. // Hədəqəsindən oynamaq (göz haqqında). O həddindən artıq acıqlandı, qan piyaləsinə bənzəyən gözləri daşmağa başladı. M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • aşıb-daşmaq — f. Həddindən artıq olmaq, son dərəcə çox olmaq, bol olmaq; tükənməmək. Arzular aşıb daşır. Vətənimizin sərvətləri aşıb daşır. – Küçəni dolduran insan dənizinin kin və qəzəbi get gedə aşıb daşırdı. M. Hüs.. Məhəbbət dəmidir, bahardır bu gün;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • coşub-daşmaq — f. 1. Güclənmək, şiddətlənmək, artmaq, gurlamaq, kükrəmək. Sel coşub daşır. – Bu çay coşub daşanda nə qanlar eləməmişdi. Ç.. Külək də birdən əsdi; Coşdu daşdı dalğalar. H. Hüseynzadə. <Camal:> Qorxma, uçmaz, dəniz nə qədər coşub daşsa da,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həşləməx’ — (Meğri) aşıb daşmaq. – Əvəz həşlənif, elə bil dəli at kimin göyünən gedir …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • küfrüməx’ — I (Çənbərək) kökəlmək. – Seydalı küfrüyüf, boynu dömmür; – Zalı yaman küfrüyüf, bildirrəri burnun tussan canı çıxardı II (Çənbərək) suyu çoxalmaq, aşıb daşmaq. – Bu axşam çay küfrüyüf, uşağı yaxın qoyma:n III (Çənbərək) üstələmək, üstün gəlmək. – …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qətrəmək — I (Ucar) bax qatırramax. – A kişi, gündə üş dört kərəm öydən vağzala qətriyirsən, yorulmursa:n? II (Ucar) qaynayıb daşmaq. – Sinəvar qətrədi, qaraqapağ elə III (Ucar) sürtünmə nəticəsində qızmaq. – Təhnəyə dən tökməsən, daşdar qətriyər …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • üzməg — (Salyan) daşmaq. – Araz üzib, bıranı su basıb …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • aşıb-daşma — «Aşıb daşmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • coşmaq — f. 1. Şiddətlənmək, çox güclənmək, gurlamaq, tüğyan etmək; daşmaq, kükrəmək (təbiət hadisələri haqqında). Tufan getdikcə coşur. Dəniz coşmuşdu. – Bu çaylar coşar indi; Qaynayıb daşar indi; Gözüm dağlarda qalıb; Yar gəlib aşar indi. (Bayatı).… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • coşub-daşma — «Coşub daşmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”